Jednym z przejawów starości jest sarkopenia – stan polegający na zaniku mięśni. Jest elementem błędnego koła, bo brak ruchu i osłabienie mięśni się wzajemnie potęgują, a dodatkowo mają niebagatelny wpływ na przyspieszenie chorób cywilizacyjnych i na zdrowie osób w podeszłym wieku. Jedną z możliwych interwencji jest suplementacja białka, dodatkowo sarkopenii można przeciwdziałać farmakologicznie, na co wskazuje grupa robocza Belgijskiego Towarzystwa Gerontologii i Geriatrii.

Towarzystwo to opracowuje narodowe wytyczne profilaktyki i leczenia osłabienia mięśni w starości, które będą stosowane przez belgijskich lekarzy. Grupa ekspertów ds. farmakologii dokonała analizy aktualnej wiedzy naukowej na temat możliwych interwencji i wskazała te najskuteczniejsze.

Badania, które do dziś przeprowadzono, koncentrowały się na wykorzystaniu witaminy D, hormonów płciowych, hormonu wzrostu, leku przeciwcukrzycowego (pioglitazonu), leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny i in.

Najwyraźniejszy jest efekt działania dwóch substancji:

  • u starszych kobiet na sprawność fizyczną i siłę mięśni wpływa korzystnie witamina D (zwłaszcza jeśli jej wyjściowe stężenie we krwi jest małe, < 25 nmol/l);
  • u starszych mężczyzn masę mięśniową zwiększał testosteron, czemu towarzyszyła niewielka do umiarkowanej poprawa siły i sprawności – wskazaniem do podawania tego leku było stężenie testosteronu <300 ng/dl.

Jeśli chodzi o pozostałe interwencje farmakologiczne, dostępne dane uznano za niewystarczające do formułowania jakichkolwiek rekomendacji.

Autorzy w podsumowaniu zalecają, by w ramach suplementacji farmakologicznej stosować w celu poprawy siły i sprawności starszych osób witaminę D u kobiet i testosteron u mężczyzn.
Źródło

Drugs Aging. 2018 Aug;35(8):719-734. Pharmacological Interventions to Improve Muscle Mass, Muscle Strength and Physical Performance in Older People: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-analyses. De Spiegeleer A, Beckwée D, Bautmans I, Petrovic M; Sarcopenia Guidelines Development group of the Belgian Society of Gerontology and Geriatrics (BSGG).