Nawet u chorych otrzymujących uwielbiane przez kardiologów statyny można zwolnić progresję miażdżycy – wynika z badania przeprowadzonego przez lekarzy ze słynnego ośrodka Beth Israel Deaconess Medical Center z Harvardu w Bostonie (USA). Wystarczy zapewnić odpowiednią dawkę kwasów omega-3. 

Jaka ma jednak być ta dawka? Odpowiednio wysoka. Na tyle, by wysycić krwinki czerwone tak, aby osiągnąć w nich stężenie kwasów omega przynajmniej 4%. U każdego niezbędna dawka okaże się inna, ale tylko wtedy uzyskamy istotne klinicznie spowolnienie miażdżycy.

W badaniu wzięło udział 218 pacjentów z chorobą wieńcową. Wszyscy otrzymywali statyny, ale teraz przydzielono ich do grupy, która dodatkowo otrzymała kwasy omega-3 w dawce 3,36 g dziennie lub do drugiej, której nic dodatkowego nie podawano. Wszystkim za pomocą tomografii komputerowej zmierzono rozmiary blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych – przed rozpoczęciem i po prawie 2,5 roku od początku suplementacji. Zmianę ich wymiarów korelowano z indeksem omega-3 w erytrocytach, który mówi, jaki odsetek kwasów tłuszczowych stanowią kwasy omega-3, i jest zgrubnym parametrem pozwalającym szacować zawartość kwasów omega-3 w organizmie (lepszego nie mamy).

Z analizy wynika, że jeśli ten wskaźnik wynosił co najmniej 4%, wiązało się to z zahamowaniem powiększania się blaszek włóknistych, nieuwapnionych, uwapnionych, a także wszystkich ogółem. Jeśli zaś był mniejszy niż 3,43%, obserwowano progresję blaszek włóknistych i uwapnionych.

Jaki stąd wniosek?

  1. statyny nie są panaceum i nie wystarczają do zahamowania miażdżycy
  2. kwasy omega-3 w celu ochrony przed skutkami miażdżycy trzeba przyjmować w odpowiedniej dawce i przez długi czas

To już kolejne badanie o podobnych rezultatach. Nie tak dawno opublikowano wyniki dużego badania klinicznego REDUCE-IT, które również wskazują, że dodatek kwasów omega-3 do terapii uważanej dziś za optymalną pozwala jeszcze bardziej zmniejszyć częstość powikłań miażdżycy, w tym zawałów serca i udarów mózgu.

Na podstawie

Atherosclerosis. 2019 Jun;285:153-162. An omega-3 fatty acid plasma index ≥4% prevents progression of coronary artery plaque in patients with coronary artery disease on statin treatment. Alfaddagh A, Elajami TK, Saleh M, Mohebali D, Bistrian BR, Welty FK.