Oftalmolodzy z Uniwersytetu Nauk Medycznych w Szirazie (Iran) uważają, że suplement z czosnkiem może być przydatny jako dodatek do leczenia cukrzycowej choroby oczu.

Celem badania, które przyniosło takie wnioski, była ocena skuteczności tabletek z czosnku w terapii cukrzycowego obrzęku plamki. Jest to stan, w którym dochodzi do pogrubienia siatkówki oka w okolicy plamki żółtej wskutek przedostawania się w obręb siatkówki elementów osocza (m.in. lipoprotein, a także płynu) z uszkodzonych naczyń krwionośnych. Tworzą one złogi i zniekształcają ten bogato unerwiony region, co doprowadza początkowo do osłabienia wzroku, a wraz ze śmiercią komórek nerwowych – nieodwracalnej utraty widzenia centralnego (czyli w środkowej części pola widzenia). Pierwszymi objawami są często – obok gorszej ostrości wzroku – załamywanie się obrazu i falowanie linii prostych. Choroba rozwija się u chorych ze źle kontrolowaną cukrzycą i dodatkowymi czynnikami ryzyka (np. nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, paleniem tytoniu), często młodych (prawie połowa to osoby <40 r.ż.) i nie musi jej towarzyszyć zaawansowana retinopatia cukrzycowa. W leczeniu stosuje się m.in. laserową fotokoagulację siatkówki, zabiegi chirurgiczne, sterydy, leki biologiczne.

W ramach poszukiwania naturalnych metod umożliwiających wspieranie klasycznego leczenia autorzy omawianej pracy przeprowadzili randomizowane badanie kliniczne z udziałem 91 chorych z cukrzycowym obrzękiem plamki, którym podawano (obok standardowego leczenia) tabletki z czosnkiem (500 mg dziennie) albo placebo. Po miesiącu przeszli ocenę stanu oczu, dokonywaną przez eksperta-klinicystę.

Badanie wykazało, że u osób otrzymujących czosnek doszło do istotnej poprawy tzw. najlepszej skorygowanej ostrości wzroku (czyli ostrości wzroku po korekcji), podczas gdy w grupie kontrolnej odnotowano nieznaczne pogorszenie tego parametru. W grupie otrzymującej czosnek stwierdzono także redukcję ciśnienia śródgałkowego, podczas gdy w grupie placebo – jego wzrost.

To wszystko wraz z bardzo dobrą tolerancją czosnku skłania autorów do uznania tego nutraceutyku za przydatny jako uzupełnienie terapii cukrzycowego obrzęku plamki.

Na podstawie
Afarid M, Sadeghi E, Johari M, Namvar E, Sanie-Jahromi F. Evaluation of the Effect of Garlic Tablet as a Complementary Treatment for Patients with Diabetic Retinopathy. J Diabetes Res. 2022 Jul 14;2022:6620661. doi: 10.1155/2022/6620661. PMID: 35875346; PMCID: PMC9303161.