Resweratrol zmniejsza insulinooporność, tym samym przyczyniając się do poprawy glikemii u chorych na cukrzycę leczonych doustnymi lekami hipoglikemizującymi – wnioskują autorzy badania klinicznego z Pakistanu. 

W tym badaniu z randomizacją uczestniczyło 110 pacjentów przydzielonych albo do grupy otrzymującej przez 24 tygodnie resweratrol w dawce 200 mg dziennie, albo placebo. Badanie ukończyło 94 chorych. 

Suplementacja resweratrolu wiązała się z istotną statystycznie redukcją glikemii (na czczo oraz szacowanej na podstawie poziomu HbA1c), stężenia insuliny i zmniejszeniem insulinooporności. Zjawiskom tym towarzyszyła poprawa stężenia malonylodialdehydu (wskaźnik uszkodzenia błon komórkowych) oraz markerów zapalnych: białka C-reaktywnego, TNF-alfa oraz interleukiny 6. Między grupą otrzymującą resweratrol i placebo stwierdzono ponadto ponaddwukrotne różnice stężeń krążących we krwi swoistych dla cukrzycy mikro-RNA (miRNA), czyli krótkich (ok. 20 nukleotydów) łańuchów niekodującego RNA, które służą w organizmie do regulacji ekspresji różnych genów w mechanizmie supresji po przyłączeniu się do matrycowego RNA (mRNA). Szacuje się, że mikroRNA regulują, na etapie potranskrypcyjnym, ekspresję licznych genów, m.in. odpowiedzi zapalnej, genów uczestniczących w metabolizmie glukozy czy krzepnięciu krwi. Oceniane w tym badaniu miRNA należały do molekuł związanych z genami powiązanymi z cukrzycą i regulacją ekspresji sirtuin, czyli białek, za pośrednictwem których resweratrol działa na poziomie molekularnym. 

Zdaniem autorów resweratrol może być przydatny jako dodatek do doustnych leków hipoglikemizujących, mający zahamować progresję powikłań cukrzycy. W ich rozwoju uczestniczą bowiem i reakcja zapalna, i stres oksydacyjny. 

Na podstawie

Mahjabeen W, Khan DA, Mirza SA. Role of resveratrol supplementation in regulation of glucose hemostasis, inflammation and oxidative stress in patients with diabetes mellitus type 2: A randomized, placebo-controlled trial. Complement Ther Med. 2022 Jun;66:102819. doi: 10.1016/j.ctim.2022.102819. Epub 2022 Mar 1. PMID: 35240291.