Indyjscy naukowcy zaobserwowali, że u chorych na cukrzycę suplementujących zestaw witamin zwolnione zostało tempo narastania zaburzeń biochemicznych, które mogą zapowiadać rozwój powikłań mikronaczyniowych cukrzycy. 

Punktem wyjścia była hipoteza, że substancje wpływające na wewnątrzkomórkowe zjawiska towarzyszące cukrzycy (stres oksydacyjny, nagromadzenie toksyn, uszkodzenie błon białkowo-lipidowych) mogłyby zapobiegać chorobom, które pojawiają się w wyniku kumulacji uszkodzeń wywołanych tymi procesami. Cukrzyca jest tej sytuacji modelowym przykładem, ponieważ zła kontrola stężenia glukozy we krwi prowadzi po latach do ujawnienia się toksycznego działania tego cukru, m.in. pod postacią uszkodzenia drobnych struktur, w tym naczyń krwionośnych, co prowadzi np. do zaburzeń przewodnictwa nerwowego (neuropatii), do niewydolności nerek (nefropatii) lub postępującego uszkodzenia siatkówki i zaburzeń widzenia (retinopatii). 

Autorzy przeprowadzili prospektywne badanie kliniczne z udziałem przeszło 300 chorych na cukrzycę, którzy przez 5 lat otrzymywali doustne leki przeciwcukrzycowe, części jednak dodatkowo podawano witaminę B1 (10 mg), B2 (10 mg), B3 (nikotynamid, 45 mg), B6 (3 mg), kwas pantotenowy (50 mg soli wapniowej), B12 (15 µg), witaminę C (500 mg) i E (400 j.). Do badania włączano chorych, którzy byli kierowani przez diabetologów do okulisty w celu oceny zmian na dnie oka i u których takich zmian nie stwierdzono (a więc nie mieli retinopatii cukrzycowej). Co roku sprawdzano stan wzroku, oceniano też parametry biochemiczne krwi świadczące o nasileniu stresu wewnątrzkomórkowego oraz stężenie VEGF, czynnika wzrostowego uczestniczącego w patogenezie retinopatii cukrzycowej. 

Po 5 latach stwierdzono, że w grupie nieotrzymującej witamin doszło do istotnego pogorszenia się parametrów biochemicznych świadczących o progresji uszkodzeń komórkowych. Nie odnotowanego tego natomiast w grupie otrzymującej witaminy jako dodatek do leków przeciwcukrzycowych. Zdaniem autorów obserwowano różnice odpowiadają dwu-, trzykrotnie większemu ryzyku rozwoju retinopatii cukrzycowej u osób pozbawionych suplementacji. Za korzystne efekty ma odpowiadać wsparcie metabolizmu (m.in. glikolizy, cyklu Krebsa) zapewniane przez suplementowane witaminy. 

Autorzy nie podali, czy w okresie obserwacji obie grupy różniły się pod względem częstości pojawiania się retinopatii i to jest ograniczeniem cytowanej pracy. Trudno ustalić, dlaczego: być może konieczne są dłuższe okresy obserwacji w celu wychwycenia różnic między grupami, a może zostanie to przedstawione w innym artykule. 

Na podstawie

Pramanik S, Banerjee K, Mondal LK. The Amelioration of Detrimental Biochemical Anomalies by Supplementing B, C, and E Vitamins in Subjects with Type 2 Diabetes Mellitus May Reduce the Rate of Development of Diabetic Retinopathy. J Diabetes Res. 2022 Sep 1;2022:3886710. doi: 10.1155/2022/3886710. PMID: 36090588; PMCID: PMC9458381.