Brazylijscy neuronaukowcy zwracają uwagę – w liście do redakcji czasopisma poświęconego metodom farmakoterapii pediatrycznej – na stosunkowo rzadko dyskutowane potencjalne działanie kwasów omega-3, czyli zapobieganie nagłym niespodziewanym zgonom w przebiegu padaczki. 

Zjawisko nagłej śmierci u dzieci chorych na padaczkę wzbudza w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie. Jest to przypadek nagłej śmierci niezwiązanej z wyraźną przyczyną (np. wypadkiem) ani ze stanem padaczkowym (znany lekarzom stan zagrożenia życia: napady, między którymi nie powraca świadomość). Omawiane zjawisko występuje rzadko, rzadziej nawet u dzieci niż u dorosłych, ale szczególnie zagrożone są:

  • dzieci z częstymi napadami mimo wielolekowej farmakoterapii
  • dzieci z napadami typu uogólnionych drgawek toniczno-klonicznych.

Nie są znane przyczyny nagłych śmierci takich pacjentów, ale podejrzewa się, że pewien udział mogą mieć zaburzenia ze strony układu krążenia, oddechowego lub autonomicznego układu nerwowego. 

Zdaniem cytowanych naukowców metodą godną rozważenia w ramach profilaktyki nagłego zgonu u dzieci z padaczką może być m.in. regularna obecność ryb w jadłospisie i suplementacja rybich kwasów omega-3. Nutraceutyk ten może zmniejszać częstość napadów padaczkowych; prawdopodobnie ma to związek z działaniem przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym i być może upłynnianiem struktury błon komórkowych neuronów. To zaś może przekładać się na prewencję nagłych zgonów. Dodatkowo rybie kwasy omega-3 są ważnym elementem diety z punktu widzenia rozwoju układu nerwowego. 

Niejasna jest natomiast optymalna dawka kwasów omega-3 u dzieci chorych na padaczkę. Różne gremia fachowe podają dawki od 35 do 75 mg na kg m.c., ale mimo to, z uwagi na dużą  różnorodność obrazu klinicznego, jak również niejednorodność postaci padaczki warto pamiętać, aby – szczególnie w kontekście padaczki dziecięcej – wszelkie dawki nutraceutyków w suplementacji uzgadniać z neurologiem prowadzącym pacjenta.

Na podstawie

Scorza FA, de Almeida AG, Scorza CA, Finsterer J. Omega-3 Fatty Acids May Prevent Sudden Unexpected Death in Epilepsy in Children. J Pediatr Pharmacol Ther. 2022;27(2):198-199. doi: 10.5863/1551-6776-27.2.198. Epub 2022 Feb 9. PMID: 35241993; PMCID: PMC8837220.