Irańscy naukowcy przeprowadzili badanie kliniczne, w którym wykazali korzystny wpływ suplementacji synbiotyku zawierającego Bacillus coagulans dla parametrów strukturalnych i czynnościowych wątroby. 

Badanie miało charakter randomizowany, podwójnie zaślepiony, z grupą kontrolną placebo. Uczestnikami było 53 chorych z rozpoznaniem niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Celem badania była ocena wpływu 12-tygodniowej suplementacji Bacillus coagulans (w ilości 1 mld CFU) połączeniu z prebiotykiem (inuliną) na obraz wątroby w badaniu metodą fibroscan. Jest to w medycynie aktualny standard oceny włóknienia wątroby, może też szacować nasilenie stłuszczenia tego narządu. Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne i polega na połączeniu USG z elastografią (w tej technice odbita fala mechaniczna zamieniana jest na obraz pozwalający ocenić sztywność tkanek na drodze tejże fali). Równolegle oceniano aktywność enzymów wątrobowych i czynników zapalnych. 

Po zakończeniu badania w grupie otrzymującej aktywne leczenie stwierdzono:

  • większy stopień obniżenia aktywności ALT i GGTP (pierwszy enzym wzrasta, gdy umierają i rozpadają się komórki wątroby, drugi – w uszkodzeniu dróg żółciowych);
  • większy stopień obniżenia TNFα (cytokina prozapalna) oraz czynnika transkrypcyjnego NF-κB (białko regulujące geny odpowiedzi zapalnej w jądrze komórkowym);
  • istotną poprawę stłuszczenia wątroby w fibroscanie. 

Nie stwierdzono istotnych działań niepożądanych suplementu. 

Badanie to wspiera hipotezę o związku między dysbiozą, czyli zaburzeniem składu mikroflory jelitowej, a stłuszczeniem wątroby, i pokazuje, że manipulując naszym mikrobiomem, możemy wpływać na przebieg tej choroby. 

Na podstawie

Clin Nutr ESPEN. 2020 Oct;39:53-60. Epub 2020 Jul 24. The effects of Bacillus coagulans supplementation in patients with non-alcoholic fatty liver disease: A randomized, placebo-controlled, clinical trial. Khadijeh Abhari et al.