Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Szirazie (Iran) jako pierwsi przeprowadzili metaanalizę badań klinicznych oceniających skuteczność suplementacji kurkuminy w zmniejszaniu białkomoczu u chorych z niewydolnością nerek. Wyniki są obiecujące, choć wymagają weryfikacji w większych badaniach.  

Do metaanalizy włączono zaledwie kilka prac – interwencja ta nie jest najwyraźniej szczególnie popularna w nefrologii. Białkomocz oznacza obecność białka w moczu, a u chorych z niewydolnością nerek świadczy o stopniu uszkodzenia tego narządu (zdrowe nerki bardzo skutecznie uniemożliwiają przedstawanie się białka z krwi do moczu). Jednym z celów terapii jest ograniczanie białkomoczu, aby zapobiegać utracie białka i ograniczać skutki tego zjawiska. Obok leków o działaniu nefroprotekcyjnym wymienia się w tym kontekście, choć rzadko, kurkuminę. Większość badań dowodzących takiego jej działania przeprowadzono na zwierzętach, a celem pracy irańskich naukowców miała być ocena danych zgromadzonych w badaniach interwencyjnych z udziałem ludzi. 

Metaanaliza wskazała, że suplementacja kurkuminy może wiązać się z istotną redukcją białkomoczu w tym kontekście klinicznym (rozmiary efektu wydają się imponujące: nawet o przeszło połowę). Wpływ taki stwierdzono jednak tylko w 4 z 6 analizowanych prac (głównie w badaniach z udziałem chorych na nefropatię cukrzycową). Z uwagi na ograniczoną liczbę prac włączonych do tej metaanalizy, jak i dużą rozpiętość dawek (od 60 mg do 1,5 g) oraz czasu suplementacji (od 2 tygodni do 4 miesięcy) trudno na razie wnioskować o ewentualnej przydatności kurkuminy w leczeniu przewlekłej niewydolności nerek. Praca stawia jednak wyraźnie taką hipotezę, wymagającą sprawdzenia w kolejnych badaniach klinicznych z większymi grupami pacjentów.  

Na podstawie

Malekmakan L, Hamidianjahromi A, Sayadi M, Rezazadeh MH. Efficacy and Safety of Turmeric Dietary Supplementation on Proteinuria in CKD: A Systematic Review and Meta-analysis of RCT. Iran J Kidney Dis. 2022 May;16(3):153-161. PMID: 35714209.