Badanie przeprowadzone w Chorwacji wskazuje, że chlorofilina sodowo-miedziowa ochrania komórki przed skutkami promieniowania jonizującego. Zdaniem autorów otwiera to możliwość wykorzystywania jej do ochrony chorych na nowotwory przed skutkami ubocznymi radioterapii. 

Trzeba zaznaczyć, że zanim chlorofilina (pochodna chlorofilu o zmienionym atomie w miejscu centralnym – zamiast magnezu ma miedź) weszłaby na stałe do armamentu środków wykorzystywanych w lecznictwie zamkniętym, musiałaby jeszcze przejść długą drogę – choćby ustalenie farmakokinetyki i farmakodynamiki, czyli opis tego, co się z nią dzieje w organizmie. Albo sprawdzenie, czy nie daje interakcji z lekami onkologicznymi. Autorów opisywanego badania eksperymentalnego wydaje się to zupełnie nie zrażać – uważają, że powinno się prowadzić dalsze prace z uwagi na spore potencjalne korzyści oraz duże bezpieczeństwo tego związku.

W ramach eksperymentu sprawdzano, jak zachowają się komórki pod wpływem promieniowania gamma. Jest to promieniowanie składające się z wysokoenergetycznych fotonów, w medycynie wykorzystywanych np. w ultranowoczesnym urządzeniu do precyzyjnego uśmiercania nowotworów, czyli gamma knife. Tu jednak promieniowanie gamma posłużyło za model promieni jonizujących uszkadzających komórki krwi obwodowej.

Komórki te najpierw inkubowano w różnych roztworach chlorofiliny (o różnych stężeniach), a następnie napromieniowywano dawką 5 Gy. W komórkach, które przebywały w roztworze chlorofiliny o stężeniu już 100 μg/ml wykryto o ok. 10 proc. mniej uszkodzeń DNA niż w komórkach kontrolnych; mniej więcej dwukrotnie mniej pojawiało się też dialdehydu malonowego (rakotwórczy związek powstający w wyniku oksydacji kwasów tłuszczowych błon komórkowych).

Autorzy podkreślają też, że nie zaobserwowano żadnych efektów cytotoksycznych ani genotoksycznych samej chlorofiliny, co wskazuje na to, że badanym komórkom inkubacja w chlorofilinie „nie przeszkadzała”, a na pewno ich nie uszkadzała w wyraźny sposób. Z pewnością bezpieczny związek chroniący przed skutkami promieniowania jonizującego jest interesującą naukowo opcją – nie tylko z punktu widzenia medycyny, ale i choćby wojska.

Na podstawie

Mutat Res. 2019 Sep;845:403027. Radioprotective properties of food colorant sodium copper chlorophyllin on human peripheral blood cells in vitro. Gerić M, Gajski G, Mihaljević B, Miljanić S, Domijan AM, Garaj-Vrhovac V.