Jak amerykańscy doktorzy leczą bóle mięśni po statynach

Bóle mięśni czy też ich innego rodzaju ich uszkodzenie po statynach są dość częstym skutkiem ubocznym tych leków. Zespół naukowców z USA postanowił się przyjrzeć, jak lekarze reagują na zgłaszane przez pacjentów dolegliwości, które mogą być powikłaniem leczenia statynami. 

Przeprowadzono więc ankietę internetową, w której udział wzięło przeszło 10 tys. osób z kłopotami z sercem i cholesterolem. Okazało się, że osoby, które już wcześniej stosowały statyny, przeszło dwukrotnie częściej zgłaszały ból mięśni (przy czym mógł to być ból nowy lub nasilenie przewlekłego bólu) – i dotyczyło to 60 proc. leczonych. Częściej też musieli z powodu bólu rezygnować ze statyn (w porównaniu z tymi, którzy statyny otrzymali po raz pierwszy).

Ciekawe są natomiast dane o decyzjach lekarzy w odpowiedzi na zgłaszany przez pacjentów ból mięśni:

  • najczęściej sugerowali zmianę statyny na inną (ok. 34%);
  • wstrzymywali leczenie statynami (ok. 16%);
  • zalecali kontynuację leczenia i obserwację bólu mięśni (ok. 12%);
  • zmniejszali dawkę statyny (ok. 10%);
  • zlecali badania biochemiczne krwi, aby ocenić stopień uszkodzenia mięśni (ok. 9%);
  • dodawali do leczenia witaminę D (7%);
  • dodawali do leczenia koenzym Q10 (ok. 6%);
  • zalecali zmianę leczenia na niestatynowe (ok. 6%), np. czerwony fermentowany ryż (2,6%).

 

Źródło

J Clin Lipidol. 2017 Oct 12. Provider recommendations for patient-reported muscle symptoms on statin therapy: Insights from the Understanding Statin Use in America and Gaps in Patient Education survey. Jacobson TA, Khan A, Maki KC, Brinton EA, Cohen JD.