Badanie, które przeprowadzono w Iranie, pokazuje, dlaczego niektóre suplementy zasługują na nazwę nutraceutyków, czyli elementów żywności o wyraźnym działaniu prozdrowotnym. I przy okazji unaocznia, że suplementacja w onkologii ma nie tylko wymiar kontrowersji (związany czasem nawet z rezygnacją z terapii onkologicznej na rzecz metod naturalnych, co budzi sprzeciw środowiska lekarskiego), ale i bardziej merytoryczny, tj. może pomagać w ograniczaniu działań ubocznych (leków czy radioterapii).

Lekarze analizowali grupę 63 chorych, u których wskazana była chemioterapia paklitakselem. Jest to cytostatyk, lek stosowany m.in. w raku płuc, raku jajnika i raku piersi. Sam paklitaksel, co ciekawe, ma pochodzenie naturalne – pochodzi z kory cisu, jest tylko modyfikowany chemicznie, aby uzyskać potencjalizację działania antynowotworowego. Jak większość cytostatyków, ma częste i poważne skutki uboczne, wśród nich uszkodzenie nerwów (neuropatia).

Autorzy badania postanowili sprawdzić, czy któryś z suplementów – kwasy omega-3 albo witamina E – ograniczy objawy ze strony układu nerwowego wywołane przez paklitaksel. Badacze przydzielili chorych otrzymujących paklitaksel do trzech grup, w ramach których otrzymywali także drugą substancję – była to albo suplementacja witaminy E (300 mg dziennie), albo kwasów omega-3 (640 mg trzy razy dziennie), albo placebo. Suplementy chorzy stosowali przez 3 miesiące od rozpoczęcia terapii paklitakselem. Obecność uszkodzeń nerwów oceniano przed chemioterapią, miesiąc i trzy miesiące po jej rozpoczęciu za pomocą oceny przez neurologa oraz badania elektrofizjologicznego.

Neuropatię obwodową wykryto u 70 proc. chorych otrzymujących placebo oraz u ok. 30 proc. (ponad dwa razy mniejszy odsetek!) chorych przyjmujących witaminę E albo kwasy omega-3. Różnica z placebo była silnie istotna statystycznie, nie stwierdzono za to takiej różnicy między witaminą E a kwasami omega-3.

Zdaniem autorów wyniki sugerują, że zarówno witamina E, jak i kwasy omega-3 istotnie redukują występowanie neuropatii obwodowej indukowanej przez paklikatsel, więc rutynowe ich stosowanie – biorąc pod uwagę małe ryzyko działań ubocznych z ich strony – może znacznie poprawić jakość życia chorych wymagających leczenia paklitakselem.

Źródło

Open Access Maced J Med Sci. 2018 Oct 21;6(10):1857-1861. Comparison of the Effects of Omega 3 and Vitamin E on Palcitaxel-Induced Peripheral Neuropathy. Anoushirvani AA, Poorsaadat L, Aghabozorgi R, Kasravi M.