Omega-3 podawane dzieciom zmniejszają poziom agresji u opiekunów, nawet jeśli ci nie suplementują kwasów omega-3. Jak to możliwe? Dzieci się „lepiej” zachowują, co wpływa na psychikę rodziców.

Jest to pierwsze tego typu badanie w świecie. Wiadomo już było, że omega-3 zmniejszają poziom negatywnych zachowań eksternalizacyjnych u dzieci (są to zachowania ukierunkowane na świat zewnętrzny a nie siebie samego, wyrażające się np. agresją, nadpobudliwością, wulgarnością), wiadomo też, że poprawa zachowania u dzieci przekłada się na zachowanie rodziców, nie sprawdzano natomiast, czy zależność ta będzie widoczna po suplementacji kwasów omega-3. I czy przełoży się na agresję opiekunów wobec siebie czy wobec dzieci.

Badanie było randomizowane i z ciekawie przeprowadzoną kontrolą placebo – 200 dzieciom dostarczano napój owocowy do codziennego picia, z tym że połowie z nich do napoju dodano 1 g kwasów omega-3. I oczywiście przed zakończeniem badania ani badacze, ani dzieci, ani rodzice nie wiedzieli, czy w danej porcji kwasy omega-3 się znajdują, czy nie.

Za pomocą specjalnej skali psychologicznej do mierzenia konfliktów oceniano częstość agresji fizycznej i psychicznej między opiekunami oraz między opiekunem a dzieckiem. Okres objęty badaniem trwał 12 miesięcy, podzielony na pół roku suplementacji i drugie pół roku bez suplementacji. W grupie dzieci suplementującej omega-3 odnotowano długotrwałą redukcję agresji psychicznej u opiekunów, co było wiązane z poprawą zachowania dzieci (choć nie odnotowano zmian ilości epizodów agresji fizycznej wobec dzieci).

Na podstawie wyników tego badania autorzy uznają, że suplementacja omega-3 może przynosić długofalowe korzyści całym rodzinom.

Źródło

Aggress Behav. 2018 May 20. Reductions of intimate partner violence resulting from supplementing children with omega-3 fatty acids: A randomized, double-blind, placebo-controlled, stratified, parallel-group trial. Portnoy J, Raine A, Liu J, Hibbeln JR.