Brazylijscy specjaliści ds. bólu przeprowadzili badanie kliniczne, w którym wykazali, że męczennica cielista (Passiflora incarnata) działa przeciwlękowo równie skutecznie jak lek z grupy benzodiazepin. 

Celem badania było porównanie skuteczności przeciwlękowej wspomnianej męczennicy, mulungu (kora brazylijskiego drzewa stanowiącego surowiec leczniczy w ramach tamtejszej medycyny ludowej) oraz midazolamu – leku psychotropowego używanego m.in. w celach nasennych, przeciwlękowych, jako element premedykacji w ramach znieczulenia ogólnego. 

W ramach tego badania efekty przeciwlękowe wymienionych substancji oceniano u 200 pacjentów zakwalifikowanych do operacji usunięcia zęba mądrości. Badanie przeprowadzono z randomizacją, kontrolą placebo, potrójnym zaślepieniem. Badano dawkę męczennicy 500 mg, mulungu 500 mg i 15 mg midazolamu – wszystkie podawano doustnie na godzinę przed zabiegiem. Lęk oceniano na podstawie odczuć subiektywnych (za pomocą kwestionariuszy) oraz prostych badań obiektywizujących nasilenie lęku (częstość rytmu serca, ciśnienie tętnicze krwi, saturacja hemoglobiny tlenem), przez 24 godz. od zabiegu. 

Męczennica i midazolam okazały się mieć podobny wpływ przeciwlękowy, i w tych grupach obserwowano dużą zgodność między odczuciami badanych a oceną nasilenia u nich lęku dokonywaną przez lekarza prowadzącego zabieg. Mulungu natomiast działało podobnie do placebo (co jest zaskoczeniem, bo wcześniejsze badania sugerowały, że działa skuteczniej). Autorzy podejrzewają, że męczennica aktywuje w mózgu receptory GABA-ergiczne i stąd jej działanie przeciwlękowe. W Brazylii, jak piszą, wykorzystanie benzodiazepin nawet przez lekarzy dentystów jest reglamentowane, stąd konieczność poszukiwania nowych, skutecznych metod opanowywania lęku przed prostymi zabiegami. Męczennica, czyli passiflora, jest pod tym względem obiecująca, konieczne są jednak dalsze badania przed oficjalnym wprowadzeniem jej do praktyki klinicznej. 

Na podstawie

Clin Oral Investig. 2020 Sep 19.  Herbal medicines as anxiolytics prior to third molar surgical extraction. A randomized controlled clinical trial. Rafael Soares da Cunha et al.