Jednym z nutraceutyków, który dość często jest badany w kontekście nadciśnienia tętniczego, jest witamina C. Z metaaalizy przeprowadzonej przez Chińskich naukowców wynika, że regularna suplementacja witamina C w niewielkim, ale istotnym stopniu zmniejsza ciśnienie, zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe. 

Autorzy skupili się tu na samoistnej postaci nadciśnienia tętniczego, czyli najczęściej występującej (choruje na nią zdecydowana większość osób z nadciśnieniem). To postać, której przyczyna nie jest znana, w odróżnieniu od nadciśnienia spowodowanego np. lekami, chorobami nerek, gruczołów wewnatrzwydzielniczych czy zmianami tętnicy nerkowej. 

Autorzy przeszukali bazy dane badań chińskich i zachodnich (jest to spora przewaga w stosunku do badaczy zachodnich, dla których chińskie prace z oczywistych względów są niedostępne). Do analizy włączyli osiem randomizowanych badań klinicznych z udziałem w sumie 614 chorych, w ramach których sprawdzano wpływ suplementacji witaminy C na wartość ciśnienia tętniczego krwi. Wyniki wyrażono w postaci  średniej ważonej różnic (WMD). 

Spadek ciśnienia skurczowego związany z suplementacją witaminy C wynosił 4,09 mmHg, natomiast rozkurczowego 2,3 mmHg. Nieco większe nawet efekty odnotowano, gdy suplementacja trwała dłużej niż 6 tygodni albo gdy dawka witaminy C przekraczała 500 mg. 

Autorzy zwracają uwagę, że dostępne leki nie są nacelowane na _wyleczenie_ z nadciśnienia, a jedynie na jego zmniejszanie do wartości jak najbliższym prawidłowym. Tymczasem interwencje nutraceutyczne mogą zbliżać się do odwracania mechanizmów patofizjologicznych w znacznie większym stopniu, niż mogłoby nam się wydawać, choć wiele jeszcze badań przed nami, by to potwierdzić i ustalić optymalny rodzaj takiej interwencji (wiadomo przecież, że kompleksowa zmiana diety, np. na dietę DASH, ma wielką rolę w zwalczaniu nadciśnienia). Wiadomo też, że opieranie się wyłącznie na lekach nie jest najlepszą strategią – znacznie mądrzejsza będzie wielowymiarowa interwencja, a zwiększenie ilości witaminy C w diecie jest zaledwie jednym z koniecznych kroków. 

Na podstawie

Medicine (Baltimore). 2020 Feb;99(8):e19274. Effects of vitamin C supplementation on essential hypertension: A systematic review and meta-analysis. Guan Y, Dai P, Wang H.